SNS DEMOKRATIRÅD 1995

Demokrati som dialog
Bo Rothstein, Peter Esaiasson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Olof Petersson

Rapporten utgör en lägesbestämning av tillståndet i den svenska demokratin. Demokratibegreppet tillhör politikens mest populära honnörsord och det har med tiden fått ett alltmer uttunnat innehåll, men i denna rapport preciseras begreppet så att det fungerar som ett kritiskt analysinstrument.

Utifrån den internationella demokratidebatten preciseras ett antal centrala värden. Demokrati som medborgarstyrelse definieras som den politiska metod enligt vilken självständigt reflekterande människor under jämlika villkor först för en diskussion och därefter fattar beslut i de frågor som de själva fastställer som gemensamma angelägenheter. Till detta kommer ytterligare krav, nämligen att demokrati skall vara förenlig med rättsstatens krav och att den skall vara handlingskraftig.

För att bedöma om den svenska demokratin kan anses uppfylla dessa krav undersöks tretton olika indikatorer. Bland dessa kan nämnas hur valrörelserna fungerar, vem som har kontrollen över den politiska dagordningen, massmedias roll, medborgarnas tolerans, det politiska deltagandets utveckling, förekomsten av maktdelning och det politiska systemets beslutsförmåga. Rapporten avslutas med en samlad bedömning dels av hur pass väl det svenska styrelseskicket lever upp till demokratins ideal, dels av hur demokratin utvecklats under de senaste decennierna.

Förlagsinformation om boken.

Summary in English.