SNS DEMOKRATIRÅD 1997

Demokrati över gränser
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Anders Westholm

Väljarna ger mycket lågt betyg åt demokratin. Knappast någon anser att samspelet mellan väljare och valda inom EU fungerar tillfredsställande. Även medborgarstyrelsen på nationell nivå och i det egna landstinget får klart underbetyg. Endast den kommunala demokratin klarar sig någorlunda i väljarnas ögon.

Årets demokratiråd diskuterar problemen i ett demokratiskt system som är organiserat i många olika territoriella nivåer. I takt med att samhällsproblemen internationaliseras tvingas det politiska systemet att arbeta över de traditionella gränserna. Den internationaliserade demokratin letar fortfarande efter fungerande former som åtnjuter medborgarnas legitimitet.

Förlagsinformation om boken.

Democracy across Borders. English translation.

Summary in English.

Kommundata:
- Dokumentation
- Data SPSS
PRESSMEDDELANDE 12 JUNI 1997

Demokrati över gränser

Svensk demokrati får bara knappt godkänt. Förhållandevis väl klarar sig föreningslivet, de förtroendevaldas relativt goda representativitet, fri- och rättigheterna, rättssäkerheten och beslutsförmågan. De svaga punkterna är den bristande kontrollen över den politiska dagordningen, den offentliga debattens låga kvalitet, intoleransen, den otydliga maktdelningen och svagheterna när det gäller kontrollen över de ekonomiska resurserna.

Jämfört med förra årets rapport från SNS demokratiråd har läget förändrats i några avseenden. Den dramatiska försämringen av det offentliga rummet 1996 var tillfällig. Läget är nu tillbaka till den milt negativa nivån 1995. Omdömet om kontrollen över re­surserna har reviderats från mycket till ganska negativt. I ett fall har utvecklingen gått i negativ riktning. Problemen i den offentliga sektorn inverkar menligt på det politiska systemets handlingsförmåga.

Bedömningen av Europeiska unionen visar på en rad brister i demokratiskt hänseende. EU lider inte av ett demokratiskt underskott utan av flera. Visserligen får EU godkänt betyg som rättsstat och dess handlingskraft kunde vara betydligt sämre. De allvarligaste bristerna rör medborgarstyrelsen. Demokratirådet frågar sig om EU alls passerar den gräns som markerar demokratins miniminivå.

Bilden av den kommunala demokratin ser annorlunda ut. Medborgarstyrelsen får här godkänt. Den kommunala självstyrelsens stora svaghet har att göra med rätts­liga och konstitutionella frågor. Kommunerna har svårt att uppfylla rättssta­ten krav. Under de senaste årens omorganisationer har problemen kring rättssäkerhet, förutsebarhet, ansvarsfördelning och granskningsmakt hamnat i skymundan.

Demokratirådets enkät till väljare och förtroendevalda visar att många väljare är starkt kritiska till dagens politiska system. De anser att samspelet mellan väljare och valda fungerar illa och att det finns stora brister när det gäller politikernas förmåga att sköta ekonomin och få saker och ting gjorda.

Undersökningen pekar ändå på vissa ljusglimtar. Många väljare är engagerade i samhällsfrågor och följer aktivt politiken på lokal, nationell och internationell nivå. De förtroendevalda är själva allvarliga bekymrade över det politiska systemets brister. Demokratin bedöms trots allt fungera bäst på de lokala nivåer där besluten anses som mest väsentliga.

Demokratirådet konstaterar att vi nu upplever begynnel­sen av en ny världsordning. Nationalstaternas monopol på den internationella politiken är över. Dagens med­borgare blir alltmer självständiga, kunniga och kritiska och de ställer ökade krav på delaktighet. Frivilliga organisationer spelar en ökande roll både lokalt och globalt. Massmedier och informationsteknik gör det möjligt att se varandra och utbyta tankar. Ett globalt medvetande ger förutsättningar att förverk­liga drömmen om folkstyrelse och fred.

Demokratirådets rapport inleds med frågan om demokratin har någon framtid i en värld av uppbrutna gränser och tilltagande komplexitet. Den avslutas med perspektivet att demokratin trots sina brister har stora möjligheter att både överleva och dessutom utvecklas och fördjupas.