SNS DEMOKRATIRÅD 2001


Pressklipp

"Sverige utanför debatten", Vestmanlands Läns Tidning, 2/4 2002
"De som vill föra över makt från kommissionen och ministerrådet till EU-parlamentet menar att det skulle ge mer öppenhet och folklig förankring. Även om det ligger mycket i denna tanke är en sådan förändring inte problematisk. Exempelvis saknas det i dag ett offentligt rum, något som måste finnas i en statsbildning. Det uppmärksammades av SNS Demokratiråd i en rapport förra året."

"Har du legitimitet?", Rolf Englund, Nordvästra Skånes Tidningar, 21/8 2001
"Sluta ducka om EU Göran Persson, skrev statsvetarna Olof Petersson, Daniel Tarschys m fl på DN Debatt och gjorde reklam för sin rapport 'Demokrati utan utland' från SNS Demokratiråd. Globalisering och europeisering innebär nya utmaningar för folkstyrelsen, hävdar de. Det rör främst riskerna för en legitimitetsförlust."

"Ett folkligare EU", Skånska Dagbladet, 16/8 2001
"Men i sak är den hårda kritik som SNS Demokratiråd ... framför på DN Debatt mot regeringens passivitet både relevant och berättigad." "'En samlad demokratipolitik måste inriktas inte bara på att få tillstånd en fungerande maktfördelning mellan de olika territoriella enheterna, utan också att beaktade speciella förutsättningarna för flobal, europeisk, nationell, regional och lokal demokrati', skriver de fyra statsvetarna i slutet av sin artikel. Det är en uppfattning som statsminister Persson har all anledning att ta till sig och driva. Och det snarast."

"Tystnad om EU:s framtid", Katrineholms-Kuriren, 15/8 2001
"Demokratirådet är inne på rätt väg. En fungerande demokati är nämligen fullkomligt omöjlig om det inte finns en europeisk offentlig debatt. Denna kulturella fråga är lika viktig som de konstitutionella spörsmålen."

"Fördjupa demokratin inom unionen", Hallands Nyheter, Länstidningen Södertälje 14/8 2001
I sak är den hårda kritik som SNS Demokratiråd framför mot regeringens passivitet när det gäller EU:s framtidsfrågor både relevant och berättigad. Det är lätt att instämma i den, skriver Hallands Nyheter. "Det är svårt att tänka sig en nationell demokrati utan aktivt deltagande från folkrörelser, poltiiska partier, intresseorganisationer, enskilda debattörer och sist men inte minst en intresserad allmänhet. Att flertalet av dessa ingredienser lyser med sin frånvaro när det gäller EU är en av detta samarbetes största brister".

"EU:s politik är inrikespolitik", Jens Nilsson, Länstidningen Östersund, 14/8 2001
"En av sommarens mer spännande böcker har varit årets rapport från SNS Demokratiråd 'Demokrati utan utland' där bland annat Olof Petersson, Daniel Tarschys med flera skriver om de stora utmaningar som vi står inför i skuggan av globaliseringen och den gränslösa värld som öppnar sig. Spännande tankar som är särskilt aktuella i den politiska diskussion om EU:s framtid som vi måste föra de närmaste åren."

"Politik ur ett globalt perspektiv", Joakim Nilsson, Smålandsposten, 11/7 2001
"Klarar demokratin av globaliseringen? Frågan känns synnerligen angelägen efter att demonstrationerna mot EU-toppmötet i Göteborg skakade om det svenska politiska klimatet. I årets nyutkomna version av Demokratirådets rapport diskuterar fyra statsvetare under Olof Peterssons ledning denna problematik." "Om EU har för avsikt att kunna kanalisera den politiska viljan bör man snarare blicka mot den amerikanska konstitutionen än mot den snåriga formen av politisk reglering som unionen redan alltför väl behärskar."

"En viktig framtidsdebatt", Alex Voronov, Nerikes Allehanda, 11/7 2001
"Även om rapporten innehåller många intressanta förslag är frågan om de kommer upp på EU-debattens dagordning. Både svenska EU-motståndare och våra två största partier partier är tämligen ointresserade av EU:s demokratisering."

"Den sanne europén är en elitistisk dröm", Alexander Skantze, Vision, 21/6 2001
Finns det verkligen en folklig europé - eller är det en elitistisk titel för lätt beskattade tjänstemän i Bryssel? Hur lika oss måste turkarna vara för att få medlemskap i EU? "Att den frågan är svår att besvara, beror just på att vi ännu inte vet vad som ska efterträda den gamla visionen. En politisk och kulturell motvikt till USA på världsscenen? Ett kontinentalt försvar för välfärdssamhälle och politisk kontroll av kapitalet? En gränslös frihandelszon? Det är kanske det som är den yttersta skillnaden mellan nationellt och globalt medborgarskap: att syftet måste definieras redan innan diskussionen kommer i gång..."

"Livskraft på hela landet", Hanne Kjöller, Dagens Nyheter, 19/6 2001
"En diskussion om principerna för maktdelning har sällan känts mer angelägen. Dels rörande maktförhållandet mellan stat och kommun, inte minst med tanke på hur regeringen inom bostads- och sjukvårdspolitiken nyligen kört över såväl lagråd som kommuner. Dels rörande maktförhållandet inom och till EU. Som SNS Demokratiråd påpekar i årets rapport, är det hög tid att bestämma sig för var ordet 'subsidiaritet' betyder."

"Let's Go Bowling!", Elise Claeson, Finanstidningen, 16/6 2001
"Globaliseringen har ökat intresset för internationella organisationer, finner forskarna. Antalet globala icke-statliga organisationer har ökat explosionsartat sedan 1980. Det är en form av global demokrati, tycker de. Amnesty och Röda Korset har blivit lika viktiga som partierna som opinionsbildare. Eftersom partierna blivit moderna är nu den 'globale bowlaren' vår räddning."

"Perssons fega EU-linje", Katrineholms-Kuriren, 15/6 2001
"Det kanske mest intressanta förslaget är att överföra resurser från dagens strukturpolitik till vad SNS demokratiråd kallar en strukturpolitik för demokrati. Den här typen av argumentation borde regeringen lyssna mer till och samtidigt lägga av med att romantisera om mellanstatligheten. Det är nämligen ett faktum att allt fler problem blir globala - ekonomi, miljö, och fred och säkerhet är exempel på ämnen där det nationalstatscentrerade synsättet nästan alltid blir vilseledande. Här behövs överstatligt samarbete."

"5 minuter", Karl-Åke Bredenberg, Norrköpings Tidningar, 14/6 2001
"SNS-rapporten innehåller säkert en hel del klokt och användbart. Men den är också ett exempel på svensk socialvirkning och politisk ingenjörskonst. Härtill ansluter den i misstänkt hög grad till de modebegrepp som sedan en tid översvämmar debatten. Det offentliga rummet kan exemplifiera, liksom underskott och strukturfonder."

"Risk för sabotage i Göteborg", SLA Skaraborgs Allehanda, 13/6 2001
"I dagarna har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle släppt en rapport som just pekar på dessa aspekter. Ett särskilt problem är vad som i rapporten kallas EU:s 'mjuka normgivning' där besluten formas genom en flora av uttalanden, rekommendationer och riktlinjer. Därmed blir det svårare att utkräva ansvar för dem."

"Gränslös demokrati", Kurt Borg, Sydsvenska Dagbladet, 13/6 2001
"Det är ett nöje att lösa den senaste rapporten från SNS Demokratiråd, Demokrati utan utland. Nöjsamt inte bara för att det är en välskriven rapport, utan framför allt därför att författarna ifrågasätter de negativa utgångspunkter som ligger till grund för synen att det inte går att förena den ekonomiska globaliseringen med en förstärkt demokrati."

"Gammal dagordning hindrar ny", Dagens Nyheter, 13/6 2001
"Det är bara att lyfta på hatten för de klargörande skribenterna i årets rapport från SNS Demokratiråd 'Demokrati utan utland'. Statsvetarna Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth, Olof Petersson och Daniel Tarschys visar hur en ny tid av europeisering och globalisering är väl förenlig med såväl demokratisk tradition som demokratisk ambition.
Tänk om regeringen på motsvarande sätt lagt något litet strå i kors för att diskutera EU och demokratin."