SNS DEMOKRATIRÅD 2008

Medierna: folkets röst?

En överraskande stor del av riksdagen är positiv till förslaget att förbjuda opinionsundersökningar under veckan före valet. Men forskarna bakom Demokratirådets rapport är skeptiska till ett publiceringsförbud, både av principiella och praktiska skäl.

Mediernas mätningar av folkopinionen påverkar både valrörelserna och den politiska debatten mellan valen. Ofta spelar medierna en trippelroll, som beställare, förmedlare och uttolkare av opinionsmätningar. Forskarna konstaterar att många av de mätningar som publiceras i dag har stora brister. Därför behövs det en mer aktiv och kritisk granskning av opinionsundersökningarna, särskilt deras betydelse för den demokratiska processen.

Medverkande forskare:

Olof Petersson (red.)
Professor, forskningsledare, SNS

Lance Bennett
Professor, Department of Communication & Political Science
University of Washington, Seattle

Anker Brink Lund
Professor, Center for Business and Politics
Handelshøjskolen i København

Preben Sepstrup
Lektor, Institut for Informations- och Medievidenskab
Aarhus Universitet

Wolfgang Donsbach
Professor, Institut für Kommunikationswissenschaft
Technische Universität Dresden

Sören Holmberg
Professor, Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Christina Holtz-Bacha
Professor, Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft
Sozialwissenschaftliches Institut, Erlangen

Slavko Splichal
Professor, Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana

Jesper Strömbäck
Professor, Institutionen för informationsteknologi och medier
Mittuniversitetet, Sundsvall


Rapporten i fulltext [pdf].

Förlagsinformation om boken.

Summary in English 2008 [pdf].

Svenska partibarometrar 2008. Av Olof Petersson och Sören Holmberg [pdf].PRESSMEDDELANDE 10 JULI 2008

Riksdagsledamöter vill förbjuda valprognoser

En överraskande stor del av riksdagen är positiv till förslaget att förbjuda opinionsundersökningar under veckan före valet. Men forskarna bakom en ny SNS-rapport är skeptiska till ett publiceringsförbud, både av principiella och praktiska skäl.

Hela 39 procent av riksdagsledamöterna vill förbjuda opinionsmätningar under veckan före valet. Förbudsanhängarna är lika många som motståndarna till ett publiceringsförbud. Det framgår av en undersökning som genomförts av Göteborgs universitet. Förbudstanken är mest utbredd till vänster, bland v- och mp-ledamöter. Även bland s-ledamöterna finns en övervikt för dem som vill ha ett publiceringsförbud

– Detta överraskande stora stöd för tanken på ett publiceringsförbud tyder på att många riksdagsledamöter hyser både respekt och fruktan för opinionsmätningar, kommenterar statsvetaren Sören Holmberg, en av forskarna bakom undersökningen.

Resultatet redovisas i en ny rapport från SNS Demokratiråd, som i år granskar hur medierna använder opinionsmätningar för att spegla folkopinionen. Demokratirådet 2008 består av svenska och internationella forskare inom statskunskap, medievetenskap och kommunikationsforskning.

– Länder som infört någon form av lagstadgat publiceringsförbud hamnar i konflikt med mediernas tryck- och yttrandefrihet. Dessutom inskränks medborgarnas informationsfrihet, friheten att hämta och ta emot upplysningar, säger Wolfgang Donsbach, en av rapportförfattarna och internationellt ledande kommunikationsforskare.

Opinionsundersökningarna har blivit ett viktigt inslag i den politiska vardagen. Medierna använder opinionsmätningar för att förmedla folkets röst. Forskarna konstaterar att många av de mätningar som publiceras i dag har stora brister. Därför behövs det en mer aktiv och kritisk granskning av opinionsundersökningarna, särskilt deras betydelse för den demokratiska processen.

Slavko Splichal, slovensk kommunikationsforskare och professor vid universitetet i Ljubljana, anlägger ett idékritiskt perspektiv på metoden att genom statistiska undersökningar pejla folkopinionen.

Lance Bennett, professor vid University of Washington i Seattle, visar med utgångspunkt i amerikanska erfarenheter, att man med små medel skulle kunna skapa bättre och mer nyanserade sätt att mäta opinionen.

Christina Holtz-Bacha (kommunikationsforskare i Nürnberg) samt Anker Brink Lund och Preben Sepstrup (danska massmedieforskare) klargör med exempel från tysk respektive dansk politik vilken betydelse som partibarometrar kan ha i moderna valrörelser.

Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet i Sundsvall, undersöker hur medierna har använt opinionsundersökningar i de tre senaste svenska valrörelserna och ställer frågan om opinionsjournalistiken är ett redskap för folket eller om kanske det i stället är folkopinionen som är ett redskap för journalistiken.