Maktutredningen
The Study of Power and Democracy in Sweden

Publicerade skrifter/Publications


Huvudrapport/Main Report

Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. Statens offentliga utredningar, SOU 1990:44.

Fulltext: http://libris.kb.se/bib/17112210


Böcker/Books

Maktutredningens bokserie har utgivits av Carlsson Bokförlag, Stockholm.


Olof Petersson, red.
Maktbegreppet.
1987, 345 s., ISBN 91-7798-110-3.
Innehåll:

Olof Petersson: Introduktion
John Gaventa: Makt och deltagande
Edmund Dahlström: Maktanalysers kontextuella och ideologiska förankring
Walter Korpi: Maktens isberg under ytan
Svante Beckman: Sorterad makt
Philippe Daudi: Maktens diskurs - om begreppets genealogi och maktutredningens möjligheter
Yvonne Hirdman: Makt och kön
Jan-Erik Lane & Hans Stenlund: Vågmästarens makt
Richard Swedberg: Ekonomisk makt
Stig Strömholm: Makt och rätt - från den juridiska sidan rågången
Bo Lindensjö: Den politiska maktens gränser
Jörgen Westerståhl: Några kritiska punkter

Olof Petersson
Metaforernas makt.
1987, 204 s., ISBN 91-7798-115-4.

Barbara Czarniawska-Joerges
Att handla med ord. Om organisatoriskt prat, organisatorisk styrning och företagsledningskonsultering.
1988, 136 s., ISBN 91-7798-218-5.

Olof Petersson, Anders Westholm & Göran Blomberg
Medborgarnas makt.
1989, 390 s., ISBN 91-7798-224-X.

Yvonne Hirdman, red.
Maktens former.
1989, 272 s., ISBN 91-7798-254-1.

Innehåll:
Astri Kleppe: Om maktens former
Madeleine von Heland: Makt, ordmakt och maktord
Johan Asplund: Syndabocksmekanismen
Gunnar Olsson: Mödom mod och morske män
Tinne Vammen: Maktens fragment
Sven-Eric Liedman: Ämbetsmännen och makten
Suzanne Osten: Makten på en teater
Birgitta Holm: Bilden i mörkrets hjärta

Olof Petersson
Maktens nätverk. En undersökning av regeringskansliets kontakter.
1989, 196 s., ISBN 91-7798-259-2.

Olof Petersson
Makt i det öppna samhället.
1989, 178 s., ISBN 91-7798-302-5.

Yvonne Hirdman
Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik.
1989, 248 s., ISBN 91-7798-276-2.

Bengt Jacobsson
Konsten att reagera. Intressen, institutioner och näringspolitik.
1989, 155 s., ISBN 91-7798-290-8.

Olof Petersson & Ingrid Carlberg
Makten över tanken. En bok om det svenska massmediesamhället.
1990, 247 s., ISBN 91-7798-352-1.

Bill Sund & Klas Åmark
Makt och arbetsskador under 1900-talet.
1990, 120 s., ISBN 91-7798-348-3.

Nils Brunsson & Johan P. Olsen, red.
Makten att reformera.
1990, 287 s., ISBN 91-7798-358-0.

Innehåll:
Nils Brunsson & Johan P. Olsen: Kan organisationsformer väljas?
Nils Brunsson: Reformer som rutin
Johan P. Olsen: Moderniseringsprogrammen i institutionellt perspektiv
Anders Forssell: Sparbankerna och moderniseringens nödvändighet
Nils Brunsson: Individualitet och rationalitet som reforminnehåll
Karin Fernler: Att skapa marknadsorientering. Principen, verkligheterna och de medlande föreställningarna
Marit Wærness: Treårsbudgetering som rationalisering
Nils Brunsson & Hans Winberg: Att genomföra reformer
Björn Rombach: Framgång till priset av styrning. Reformen Aktivt landsting
Barbara Czarniawska-Joerges: Kommunerna i reformernas sagoland
Olov Olsson: Redovisningsreformer som lärande
Nils Brunsson & Johan P. Olsen: Reformer och makt

Svante Beckman, red.
Teknokrati, arbete, makt.
1990, 296 s., ISBN 91-7798-344-0.

Innehåll:
Svante Beckman: Teknik, makt och vanmakt
Inga Brandell: Teknikdeterminism och arbetarautonomi
Anders L. Johansson: Teknikoptimismen i den svenska modellen
Torsten Björkman: Datayrkets maktutveckling
Anita Nyberg: Hushållsteknik - mödrars möda och mäns makt
Arne Kaijser: Ledningen och makten
Wilhelm Agrell: Makt och vanmakt inför den militära tekniken
Björn Söderfeldt: Den sjuka makten
Rolf Torstendahl: Ingenjörernas makt
Lars Ingelstam: Makt och omakt i systemsamhället
Jonas Anshelm & Ulf Sandström: Teknokrati - teknikernas makt eller teknikens?

Svante Beckman, red.
Miljö, media, makt.
1990, 264 s., ISBN 91-7798-346-7.

Innehåll:
Emin Tengström: Bilsamhället. Bilens makt och makten över bilismen
Anders Gullberg: Bilen som första stadsmakt
Thomas Hillmo & Ulrik Lohm: Naturens ombudsmän
Staffan Westerlund: Makten och miljön
Bengt-Arne Vedin: Ny mediateknik - nygammal makt?
Harry Schein: Makten över televisionen
Jan Freese: Makt och ADB
Thomas Söderqvist: Informationssamhället och makten

Rune Åberg m.fl.
Industrisamhälle i omvandling. Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från femtiotal till åttiotal.
1990, 469 s., ISBN 91-7798-366-1.

Innehåll:
Kjell Jonsson: Småstaden och nationen. Katrineholm mellan femtiotal och åttiotal.
Ulf Drugge & Mats Johansson: Katrineholm - en stad som andra?
Michael Tåhlin & Rune Åberg: Teoretiska perspektiv på social förändring
Göran Cigéhn & Rune Åberg: Undersökningens datamaterial och analysmetoder
Ingeborg Moqvist: Familjen - beständig och föränderlig
Mats Johansson: Arbetsförhållanden och solidaritet
Marek Perlinski: Livet utanför fabriksgrinden och kontorsdörren
Göran Cigéhn: Klassmedvetande och klassidentifiering
Rune Åberg: Värderingsförändringar och samhällsutveckling
Michael Tåhlin: Levnadsbanor och deras förändring: mobilitet och stabilitet i klasstrukturen
Ulf Drugge: Lokala makteliter förr och nu
Rune Åberg: Människan i ett föränderligt industrisamhälle

Johan P. Olsen
Demokrati på svenska.
1990, 141 s., ISBN 91-7798-402-1

Göte Hansson & Lars-Göran Stenelo, red.
Makt och internationalisering.
1990, 363 s., ISBN 91-7798-395-5

Innehåll:
Göte Hansson: Den internationaliserade demokratins problem och möjligheter
Lennart Petersson: Den svenska ekonomins internationalisering
Göte Hansson: Den internationaliserade ekonomins autonomi
Christer Jönsson: Den transnationella maktens metaforer: biljard, schack, teater eller spindelnät?
Magnus Jerneck: Internationalisering och svensk partidiplomati
Bengt Sundelius: Internationaliseringens gränser
Lars-Göran Stenelo: Den internationaliserade demokratin

Rolf Eidem & Rolf Skog, red.
Makten över företagen.
1991, 276 s., ISBN 91-7798-393-9

Innehåll:
Rolf Skog: Ägande och inflytande i svenskt näringsliv
Clas Bergström & Kristian Rydqvist: Marknaden för företagskontroll: de svenska erfarenheterna
Anders Lundgren: Ägarna som resurs i företaget
Rolf Eidem: Ägarna, de anställa och föränderligheten i ett samordningsperspektiv
Anders Victorin: Aktieägandet och löntagarintresset
Jan Glete: Ägarkoncentrationen och den politiska demokratin
Bo Gustafsson: Ägande, makt och marknad: den marxistiska traditionen och dess framtid

Johan P. Olsen, red.
Svensk demokrati i förändring.
1991, 261 s., ISBN 91-7798-490-0

Innehåll:
Johan P. Olsen: Demokrati i förändring
Bo Lindensjö: Demokrati och politisk styrning
Lennart Lundquist: Demokrati och förvaltning
Håkan Hydén: Demokrati och rätt
Bo Rothstein: Svenska intresseorganisationer: från lösningar till problem
Michele Micheletti: Folkrörelserna och den svenska demokratin
Nils Brunsson: Opinion och handling: rättfärdigande och hyckleri som alternativ till styrning
Rune Åberg: Politik för jämlikhet: det goda samhällets huvudsak eller bisak?
Thomas Bergström: Demokratisk mångfald
Lars-Göran Stenelo: Demokratisk politik och internationalisering

Gertrud Åström & Yvonne Hirdman, red.
Kontrakt i kris.
1992, 272 s., ISBN 91-7798-397-1

Innehåll:
Eva Hallin: Kontrakt i kris: en bildkommentar
Ulla Wikander: Delat arbete - delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet
Ylva Waldemarson: Kontrakt under förhandling: LO, kvinnorna och makten
Gertrud Åström: En naturlig ordning: om organisation efter kön
Jane Lewis: Högerpolitik och välfärdsreformer: om behovet av en ny feministisk analys
Gertrud Åström: Fasta förbindelser: om välfärdsreformer och kvinnors välfärd
Anna G. Jónasdóttir: Har kön någon betydelse för demokratin?
Maud Landby Eduards: Den feministiska utmaningen: kvinnors kollektiva handlande.

Gerd Lindgren
Doktorer, systrar och flickor. Om informell makt.
1992, 87 s., ISBN 91-7798-532-X


Andra böcker publicerade i anslutning till maktutredningens forskningsprojekt:

James G. March & Johan P. Olsen
Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics.
The Free Press, New York 1989, 227 s., ISBN 0-02-920115-2.

Nils Brunsson
The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations.
John Wiley & Sons, Chichester 1989, 242 s., ISBN 0-471-92074-6.

Inga Persson, red.
Generating Equality in the Welfare State. The Swedish Experience.
Universitetsforlaget, Oslo 1990, 344 s., ISBN 82-00-02991-3.

Yves Bourdet, red.
Internationlization, Market Power and Consumer Welfare
Routledge, London 1990, 363 s., ISBN 0-415-06072-9.

Alexandra Ålund & Carl-Ulrik Schierup
Paradoxes of Multiculturalism.
Avebury, Aldershot 1991, 192 s., ISBN 1-85628-233-3.


Andra skrifter/Other publications

Arbetsrapport 1986. 79 s.

Arbetsrapport 1987. 131 s.

 

Innehåll:
Maktutredningen, arbetets uppläggning.
Pågående delundersökningar.
Adresser.
Direktiv.

Olof Petersson & Jonas Fredén
Statens symboler.
1987, 129 s.

Gabriele Winai Ström, red.
Konfliktlösning i det flerkulturella samhället.
Rapport från ett forskningsseminarium anordnat av maktutredningen, institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet samt delegationen för invandrarforskning DEIFO. 1988, 306 s.

Ingrid Carlberg
Svenska företag som politiska påtryckare.
1989, 74 s.

Edmund Dahlström
Arbetslivets maktförhållanden. En skiss av politik och forskning om arbetslivets demokratisering och välfärd.
1989, 184 s.

Marit Wærness
Sentral styring - institusjonell respons. En studie av svenske forvaltningsmyndigheters reaksjoner på et forsøk med treårsbudsjettering.
1989, 189 s.

Göran Blomberg, Olof Petersson & Anders Westholm
Medborgarundersökningen. Råtabeller.
1989, 173 s.

Jan Ekecrantz & Tom Olsson
Mellan makt och marknad. En studie av nyhetsjournalistiken.
1990, 113 s.

Progress Report 1986.
76 s. Engelsk version av Arbetsrapport 1986.

Progress Report 1987.
133 s. Engelsk version av Arbetsrapport 1987.

Barbara Czarniawska-Joerges
To Coin a Phrase. On Organizational Talk, Organizational Control and Management Consulting.
1988, 149 s. Engelsk version av Att handla med ord.

Barbara Czarniawska-Joerges
In the Eyes of the Innocent. Students on Organizational Power.
1990, 116 s.


Rapporter/Reports

Maktutredningens rapportserie består av uppsatser, promemorior, utkast och teknisk dokumentation. Dessa rapporter har framställts i begränsad upplaga och är alla slut. Samtliga rapporter finns emellertid tillgängliga vid de större forskningsbiblioteken.


Rapporter på svenska/Reports in Swedish

 1. Olof Petersson: "Svensk förvaltningspolitik i ett maktperspektiv." November 1985.
 2. Olof Petersson & Yvonne Hirdman: Två föredrag om maktutredningen. December 1985.
 3. Inger Österdahl: "Makt och rätt. En rättssociologisk forskningsöversikt." December 1985.
 4. Kent Asp: "Opinionsbildningsmakten. Ett förslag till forskningsprogram." Januari 1986.
 5. Yvonne Hirdman: "Om makt." Mars 1986.
 6. Johan P. Olsen: "Det politiske demokrati i 90-årene. Foran en ny offentlig revolusjon." Mars 1986.
 7. Britta Lövgren: "Kvinnors livssituation. En inventering av myndigheters och organisationers kartläggningar." Maj 1986.
 8. Olof Petersson: "Några teman." September 1986.
 9. Jan-Erik Lane & Hans Stenlund: "Begreppet makt." Oktober 1986.
 10. Svante Beckman: "Teknik och makt." Januari 1987.
 11. Rune Åberg m.fl.: "Social förändring ur lokalsamhällets perspektiv." Februari 1987.
 12. Kent Asp: "Massmediernas makt över publiken." Februari 1987.
 13. Olof Petersson: "Opinionsbildning." April 1987.
 14. Olof Petersson: "Demokrati - ideal och verklighet." April 1987.
 15. Sven Öhman: "Opinion, språkligt sett." April 1987.
 16. Bengt Jacobsson: "Politik som reaktion. Några tankar om konsten att säga nej." Juni 1987.
 17. Bengt Jacobsson: "Riksdagen säger nej! Ett exempel på 'politik som reaktion'." Juni 1987.
 18. Stig Strömholm: "Makt och rätt. En principdiskussion i nuläget." Augusti 1987.
 19. Ove Källtorp: "Den svårgripbara makten. En granskning av undersökningsplaner och teoretiska bidrag till maktutredningen." September 1987.
 20. Inga Persson-Tanimura: "Välfärdsstaten och individens förmögenhetstillgångar." November 1987.
 21. Ingalill Eriksson: "Brukaransvar på dagcentraler. En fråga om makt." Januari 1988.
 22. Monika Djerf: "Massmedier och politiskt deltagande. En studie av participationsforskningens syn på massmedier." April 1988.
 23. Yvonne Hirdman: "Genussystemet. Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning." Juni 1988.
 24. Monika Djerf: "Massmedier och beslutsfattare. En litteraturstudie." April 1989.
 25. Johan P. Olsen: "Institusjonsutforming og demokrati." Augusti 1989.
 26. Bill Sund: "Arbetsskadornas maktprocess." September 1989.
 27. Kent Asp: "Den tredje statsmaktens synliga och osynliga ansikte." Oktober 1989.
 28. Eva Lindström: "Marknadsmakt och konsumentvälfärd. Tekopolitiken: mot en liberalisering." December 1989.
 29. Lena Marcusson & Olof Petersson: "Orienteringspunkter i den grå zonen. Kriterier för offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet." December 1989.
 30. Peter Seipel: "Datorn som rättskälla. En diskussion om makt, rätt, information och ADB." Januari 1990.
 31. Elisabeth Sundin: "Makten, tekniken och småföretagen." April 1990.
 32. Ola Tunander: "Maktens geopolitiska bestämning." April 1990.
 33. Reinhold Castensson: "Makten att förorena miljön. En idéskiss." April 1990.
 34. Stefan Lindström: "Då vandra de skola emellan is och eld. Att studera ett energipolitiskt beslut." Maj 1990.
 35. Ylva Waldemarsson: "Såsom ringar på vattnet. En kartläggning av utbredningen och organiseringen av jämställdhetsarbetet i det svenska samhället." Augusti 1990.

Rapporter på engelska/Reports in English

 1. Instructions given by the Government of Sweden. June 1985.
 2. James G. March & Johan P. Olsen: "Popular Sovereignty and the Search for Appropriate Institutions." September 1986.
 3. Olof Petersson: "An Outline of the Final Report." November 1986.
 4. Barbara Czarniawska-Joerges: "Power as a Contextual Concept." February 1986.
 5. Bo Rothstein: "Corporatism and Reformism. The Social Democratic Institutionalization of Class Conflict." April 1987.
 6. Barbara Czarniawska-Joerges: "The Wonderland of Public Administration Reforms." June 1987.
 7. Olof Petersson: "Democracy - Ideal and Reality." December 1987.
 8. Anders Westholm: "Positional Elites. Some Proposals for a Study Design." December 1987.
 9. Yvonne Hirdman: "The Swedish Welfare State and the Gender System. A Theoretical and Empirical Sketch." December 1987.
 10. Inga Persson-Tanimura: "On Social Organization." December 1987.
 11. Inga Persson-Tanimura: "The Power of Business and Power over Business." December 1987.
 12. Aleksandra Ålund: "The Swedish 'Vertical Mosaic'. European Migrants and the Echo from America." December 1987.
 13. Carl-Ulrik Schierup: "Political Ideologies, Migration Research and the New Ethnic Minorities." January 1988.
 14. Johan P. Olsen: "Towards a New Public-Sector Revolution?" January 1988.
 15. Helga Maria Hernes: "The Dimensions of Citizenship in the Advanced Welfare State." January 1988.
 16. Gerd Lindgren: "Women in the Welfare State. Gender and Organization. Theoretical Points of Departure." January 1988.
 17. Barbara Czarniawska-Joerges & Bengt Jacobsson: "Budget in a Cold Climate." February 1988.
 18. Bo Rothstein: "State and Capital in Sweden. The Importance of Corporatist Arrangements." March 1988.
 19. Johan P. Olsen: "The Modernization of Public Administration in the Nordic Countries." March 1988.
 20. Yves Bourdet: "Market Power and Consumer Welfare." April 1988.
 21. Carl-Ulrik Schierup: "Immigrants and the Nordic Welfare States." November 1988.
 22. Inga Persson-Tanimura: "Economic Equality for Swedish Women. Current Situation and Trends." September 1988.
 23. Inga Persson-Tanimura: "The Welfare State and Individual Assets." September 1988.
 24. Bo Rothstein: "Social Classes and Political Institutions. The Roots of Swedish Corporatism." October 1988.
 25. Aleksandra Ålund: "The Power of Definitions. Immigrant Women and Problem-Centered Ideologies." October 1988.
 26. Yves Bourdet: "Policy Toward Market Power and Restrictive Practices in Sweden. April 1989.
 27. Nils-Olov Stålhammar: "Collusion and Concentration in Swedish Manufacturing Industry." April 1989.
 28. Nils-Olov Stålhammar: "Concentration, Prices and Profitability in Swedish Manufacturing Industry." April 1989.
 29. Edmund Dahlström: "Power Relations at the Workplace." May 1989.
 30. Bo Rothstein: "Marxism and Institutional Analysis. Working Class Strength and Welfare State Development." May 1989.
 31. Örjan Sölvell: "Market Power and Consumer Welfare in the White Goods Industry." Augusti 1989.
 32. Ewa Rabinowicz: "Market Power and Consumer Welfare. Agricultural Policy: Old Wine in New Bottles." October 1989.
 33. Bengt Jönsson: "Market Power and Consumer Welfare. The Swedish Pharmaceutical Market." October 1989.
 34. Lennart Hjalmarsson: "Market Power and Consumer Welfare. Competition Policy and Economic Efficiency: Efficiency Trade-Offs in Industrial Policy." October 1989.
 35. Siri Pettersen Strandenes: "Market Power and Consumer Welfare. Economic Regulation of Domestic Air Transport in Sweden." December 1989.
 36. Yves Bourdet: "Market Power and Consumer Welfare. Competition and Prices in the Swedish Passenger Car Market." December 1989.
 37. Barbara Czarniawska-Joerges & Bernward Joerges: "Organizational Change as Materialization of Ideas." January 1990.
 38. Nils Asbjørnsen: "Public Attitudes towards Corporatism in Sweden." January 1990.
 39. Eva Lindström: "Market Power and Consumer Welfare. Textile and Clothing Market: Towards a Liberalization." January 1990.
 40. Yvonne Hirdman: "Theoretical Reflections on the Social Subordination of Women". February 1990.
 41. Douglas A. Hibbs: "Wage Compression under Solidarity Bargaining in Sweden". May 1990.
 42. Ann-Charlotte Ståhlberg: "Generating Equality in the Welfare State. Lifecycle Income Redistribution of the Public Sector: Inter- and Intragenerational Effects." May 1990.
 43. Anders Westholm: "Power and Ownership. A Theoretical Model." May 1990.
 44. Jane Lewis and Gertrud Åström with assistance from Yvonne Hirdman: "Equality, Difference and State Welfare: The Case of Labour Market and Family Policies in Sweden". March 1991.

Sammanfattning/Summary

Olof Petersson
Makt. En sammanfattning av maktutredningen.
Publica, Stockholm 1991, 96 s., ISBN 91-38-92062-X.

Olof Petersson
"Democracy and power in Sweden", Scandinavian Political Studies, 14, 1991, 173-191.

Olof Petersson
"Projektbericht: Demokratie und Macht in Schweden", Staatswissenschaften und Staatspraxis, 2, 1991, 218-237.

Démocratice et pouvoir en Suède.


Debatt/Debate

Petter Beckman m.fl.
Apropå maktutredningen.
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, rapport 1991:4, ISSN 1102-3635.

Lars Niklasson, red.
Lärdomar av maktutredningen
Carlssons, Stockholm 1992, ISBN 91-7798-544-3.