Svenska Dagbladet Brännpunkt 14 oktober 1999
 

Olof Petersson och Eivind Smith

Vem avgör socialbidragsnivån?

"Ansvaret för att avgöra om klienters och andras förmåner generellt skall höjas eller inte måste de politiskt ansvariga organen i stat och kommuner ta på sig. Detta ansvar kan inte bäras av oavhängiga domstolar."

Sverige är ur fas med den europeiska konstitutionella utvecklingen. Den konstitutionella debatten i Sverige lider brist på medvetenhet såväl om det egna landets historiska traditioner som om författningsutvecklingen i andra demokratier. Det var några slutsatser som vi drog i årets rapport från SNS Demokratiråd (Demokrati på svenskt vis, SNS Förlag 1999).
Därmed är inte sagt att Sverige på varje punkt skall anpassa sig till någon europeisk genomsnittslösning, som för övrigt knappast existerar. Det finns flera delar av svenskt offentligt liv som kan tjäna som förebild för övriga Europa. Hit hör exempelvis offentlighetsprincipen och ämbetsverkens självständighet.
Andra inslag i det offentliga systemet kan möjligen förklaras historiskt, men är svåra att försvara med utgångspunkt i den konstitutionella demokratins principer, som innebär att medborgarstyrelsen förenas med rättsstatens krav. Regeringsformen innehåller formuleringen att den offentliga makten utövas under lagarna. Detta krav kan bara uppfyllas om det finns en tydlig gräns mellan den politiska, normgivande, makten och den rättsliga, normtillämpande, makten.

I europeiskt perspektiv framstår de svenska förvaltningsdomstolarna som egenartade. Att rättsväsendet organiserats som ett system med separata förvaltningsdomstolar förekommer också i många andra länder. Men de uppgifter som de svenska förvaltningsdomstolarna fått sig tilldelade är anmärkningsvärda.
Principen i övriga Europa är att förvaltningsdomstolarna endast har i uppgift att pröva beslutens rättsenlighet. I Sverige dras traditionellt ingen gräns mellan det överklagade beslutets laglighet och dess lämplighet. Förvaltningsdomstolarna prövar båda sidor av beslutet. I detta avseende har förvaltningsdomstolarna samma befogenhet som överklagandeinstanserna inom förvaltningen själv. Därmed blir det föga intressant att dra en linje mellan frågor som gäller de rättsliga gränserna för förvaltningens befogenheter och frågor som gäller användandet av befogenheten att göra lämplighetsavvägningar inom de gränser som följer av lag och rätt.
Sverige har på denna punkt en svagt utvecklad medvetenhet om vad som är en normal arbetsfördelning mellan å ena sidan regeringen och förvaltningen och å andra sidan förvaltningsdomstolarna. Det råder ett betydande avstånd mellan situationen i Sverige och situationen i andra europeiska länder när det gäller synen på domstolarnas uppgifter.

Till den oklara situationen i Sverige bidrar dessutom en terminologisk förvirring. När vi i denna artikel talar om laglighetsprövning är det i allt väsentligt samma definition som rättsprövningslagen, dvs en prövning om beslutet strider mot någon rättsregel. Dessvärre används ordet laglighetsprövning i kommunallagen i delvis annan betydelse, nämligen som synonym till vad som tidigare benämndes kommunalbesvär. Det senare innebär bland annat att varje kommunmedlem kan få prövat om ett beslut hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
Uppseendeväckande nog förordar en ny utredning att den svenska sammanblandningsmodellen utvidgas. Socialtjänstutredningen (SOU 1999:97) föreslår att alla beslut om rätt till socialbidrag och socialt bistånd ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär. Med bistånd avses olika insatser i form av vård, omsorg, stöd och behandling.
Utredningen anser sålunda att domstolarna ska kunna pröva beslut till både laglighet och lämplighet. Bedömningen av rätten till socialbidrag och bistånd skulle enligt utredaren innebära en avvägning mellan den enskildes önskemål, vad som är en lämplig insats (bland annat från professionell synpunkt) och kostnaden för en önskad insats i jämförelse med andra möjliga insatser.
Därmed skulle domstolarna på ett mycket olyckligt sätt tvingas blanda samman rättsliga aspekter med professionella, vårdpolitiska och ekonomiska krav. Men varken personligt eller yrkesmässigt har en domare bättre möjlighet än politiker och socialtjänstemän att avgöra detta slags frågor. Tvärtom är det svårt att försvara oberoende domstolar om de skall ha makt att göra skönsmässiga bedömningar av sådana beslut. De är knappast särskilt väl lämpade för detta slags avgöranden.
Politiska lämplighetsfrågor avgörs bäst under politiskt ansvar. Professionella bedömningar av vård- och omsorgsbehov bör göras av yrkesgrupper som har särskild utbildning för uppgiften. Medborgarnas möjligheter att vinna rättelse kan förverkligas längs andra vägar. Domstolarnas expertis ligger i att pröva förvaltningsbeslutens laglighet, inte deras skälighet och lämplighet. Ansvaret för att avgöra om klienters och andras förmåner generellt skall höjas eller inte måste de politiskt ansvariga organen i stat och kommuner ta på sig. Detta ansvar kan inte bäras av oavhängiga domstolar.

Det finns anledning att dra den paradoxala slutsatsen att domstolarna bör försvagas i ett avseende för att de skall stärkas i ett annat. I dag bidrar deras makt att ändra förvaltningsmyndigheternas lämplighetsavgöranden till att försvaga domstolarnas ställning. En koncentration till laglighetsaspekten skulle stärka deras legitimitet i det demokratiska styrningssystemet.
Idealet om konstitutionell demokrati innebär att de folkvalda politikerna främst styr genom normer. Uppgiften att tolka och tillämpa rättsnormerna åvilar däremot självständiga domstolar och ämbetsverk. Styrning genom generella normer betyder inte försvagad, utan förstärkt handlingskraft. En bindning till rättsnormer står inte i motsättning till medborgarstyrelsen; dessa utgör tvärtom folkviljans förnämsta uttryck.

Olof Petersson
professor i statskunskap,forskningsledare vid SNS

Eivind Smith
professor i offentlig rätt, Oslo universitet