DEN OFFENTLIGA MAKTEN

Femte upplagan
Studentlitteratur 2018
ISBN 9789144125800, 357 s.All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen?

Den offentliga makten används för att styra samhället, men den offentliga makten kan också riktas mot den offentliga makten själv. I dag pågår en maktkamp om den offentliga maktens organisering.

Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten vägledas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Denna bok handlar om de processer som formar framtidens kommuner, stat och EU. Uppmärksamheten riktas särskilt mot organisering, personal, finansiering, styrning och granskning. Dagens Sverige sätts in både i ett historiskt och internationellt perspektiv.

Innehåll

1  All offentlig makt
Förvaltningspolitik
Perspektiv på den offentliga makten
Dagens situation
Historiskt perspektiv
Jämförande perspektiv
Framtidsperspektiv

2  Sveriges statsskick
Statsskicket: dagens situation
Statsskicket: historiskt perspektiv
Statsskicket: jämförande perspektiv
Statsskicket: framtidsperspektiv

3  Organisationsmakten
Territoriell indelning
Statliga myndigheter
Lokal självstyrelse
Offentlig makt i privat regi
Internationell förvaltning

4  Utnämningsmakten
Offentlig anställning
Etik och korruption
Politiker och tjänstemän

5  Lagstiftningsmakten
Rättslig styrning
Handläggning
Offentlighet och sekretess

5  Finansmakten
Det offentliga uppdraget
Ekonomisk styrning

6  Kontrollmakten
Politisk kontroll
Rättslig kontroll
Ekonomisk kontroll

Beställa boken: Studentlitteratur