STATSBYGGNAD: DEN OFFENTLIGA MAKTENS ORGANISATION

Studentlitteratur 2018.
Åttonde upplagan
ISBN 9789144125794, 112 s.

I praktiken har makten att förbereda och genomföra de offentliga besluten överlåtits på anställda tjänstemän. Denna översikt över dagens offentliga sektor är ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan demokrati och byråkrati.

Den offentliga makten utövas i ett samspel mellan många olika myndigheter och organisationer. Boken berättar om hur makten är organiserad på statlig, regional, kommun och internationell nivå. Det visar sig att dagens maktstruktur i mycket bestämts av tillfälligheter. Den offentliga makten i en demokrati måste emellertid ytterst grundas på att medborgarna förstår och samtycker till statsskickets grunder.

Innehåll

1 Det principiella problemet
Både demokrati och byråkrati
Tre grundkrav
Dilemman och dialog

2 Det praktiska problemet
Ekonomisk tyngd
Ostyrbarhet
Internationalisering
Legitimitetskris
Under demokratisk kontroll?

3 Den offentliga maktens arkitektur
Förvaltningspolitik
Att välja organisation

4 Statsmakten
Regeringen
Utredningsväsendet
Statliga verk
Annan statsförvaltning
Riksbanken
Granskningsmakten

5 Den regionala makten
Länsindelning
Landsting och regioner
Länsstyrelser
Starkare regional självstyrelse?

6 Den kommunala makten
Kommunindelning
Organisation
Kommunerna och staten

7 Den internationella makten
Mellanstatlig samverkan
Globalisering
Europeiska unionen
Internationaliserad förvaltning

8 Den offentliga maktens ombyggnad
Den offentliga maktens uppbyggnad
Förvaltningens brister
Det kunde vara annorlunda
Att förändra den offentliga makten

Beställa boken: Studentlitteratur