KOMMUNALPOLITIK

Norstedts Juridik, Stockholm 2006.
Femte upplagan, ISBN 91-39-10750-7, 250 s.

Kommunerna och landstingen befinner sig i en omställningsperiod. Sveriges framtida samhällsorganisation är under utredning. Medborgarnas krav på delaktighet förändrar förutsättningarna för både politiker och tjänstemän. Rättsstaten ställer krav på öppenhet och tydlig ansvarsfördelning. Ekonomiska krav tvingar fram nya arbetssätt.

Kommunalpolitik ger ett statsvetenskapligt perspektiv på den lokala självstyrelsen. Idédebatten sätts in i ett europeiskt och historiskt perspektiv. Med aktuella undersökningar som utgångspunkt beskrivs hur kommunen och landstinget styrs.

Innehåll

1  Lokal självstyrelse
En idé växer fram • Besläktade begrepp • Europakonventionen

2 Kommunerna i Europa
Lokal och regional organisering • Variationer • Kommunernas växlande öden

3 Kommunerna i Sverige
Äldre självstyrelseformer • Centralmakt och lokalmakt • Kommunen blir till • Integration stat – kommun • Kommunen som problem

4 Indelning
Storlek och demokrati • Kommuner • Landsting och regioner • Staten på regional och lokal nivå • Hur bör gränserna dras?

5 Uppgifter
Den konstitutionella ramen • Obligatoriska uppgifter • Befogenheter • Rättslig makt • Kommunerna och staten • Kommunerna och medborgarna

6 Val
Det kommunala sambandet • Rösträtt och valdeltagande • Politiska partier • Valrörelser • Valresultat • Mandaten fördelas • Majoritetsläge • Folkomröstningar

7 Politiker
Att vara förtroendevald • Kommunalpolitikerna • Politikerrollen • Politikerns omvärld • Politisk professionalisering

8 Organisation
Fullmäktige • Styrelsen och övriga nämnder • Revisorer • Personal • Privatisering • Jakten efter den goda organisationen • Kommunal samverkan • Kommunerna och Europa

9 Effektivitet
Inkomster • Utgifter • Budget och redovisning • Utvärdering • Konkurrens

10 Rättssäkerhet
Organisation • Förfarande • Tjänsteansvar • Offentlighet • Överklaganden • Granskning

11 Folkstyrelse
Demokratiforskning • Demokratins innebörd • Representativ demokrati • Medborgarsamhälle •
Medborgarnas delaktighet • Hur demokratisk?

Beställa boken: http://www.nj.se/produkt/9789139107507