RÄTTSSTATEN

Norstedts Juridik, Stockholm 2005.
Andra upplagan, ISBN 91-39-10748-5, 126 s.

Rättstaten har i dag en central plats i den europeiska rättskulturen. Däremot råder det ofta oenighet när det gäller att omsätta den allmänna principen i praktiken. Den offentliga makten utformas i kraftfältet mellan juridik, politik och ekonomi.

Den här boken handlar om rättsstatens grundläggande principer och belyser frågorna om hur rättsstatens idé kan förverkligas i dagens politiska maktspel. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden. Boken ger emellertid relief åt den svenska debatten genom att också anknyta till internationell idédebatt och jämför med andra länder.
           
I denna andra upplaga av Rättsstaten har innehållet genomgående uppdaterats och aktualiserats. Till grund för detta ligger bl.a. det forskningsprojekt om den svenska grundlagen som författaren medverkat i.

Innehåll

1  Rättsstatens problem
Rätt och politik • Principer och metoder

2  Vad är en rättsstat?
Det semantiska fältet • Begreppet rättsstat • Rättsstatens släktingar

3  Kan staten tämjas?
Rättsstat och demokrati • Författningspolitik • Förvaltningspolitik

4  Mot en global rättsstat?
Folkrätt • Förenta Nationerna • Parisstadgan • Europakonventionen • Europeiska unionen • Mellannationella impulser • Frivilliga organisationer

5  Tål rättsstaten att decentraliseras?
Kommunerna och staten • Kommunerna och domstolarna • Rättslandsting och rättskommuner?

6  Har ämbetsmannen någon framtid?
Professionalism • Byråkrati • Effektivitet • Demokrati • Etik • Regler för offentligt anställda • I den kluvna ämbetsmannasjälen • Ämbetsmännens självuppfattning

7  Hur tolkas lagen?
Styrning • Lagstiftningsmakten • Ramlagsparadoxen • Rättstillämpning • Att få sin sak prövad • Lagprövning

8  En mångkulturell rättsstat?
Svensk enhetlighet • Samernas rättigheter • Legitimitet och tolerans

9  Är rättsstaten lönsam?
Rättsstat och effektivitet • Bortrationaliserad rättssäkerhet? • Rättsstaten i effektivitetens tjänst

10  Juristmakt eller politikermakt?
Juristmakt • Politikermakt • Rättspolitisk debatt

Beställa boken: http://www.nj.se/produkt/9789139107484