BOKKAPITEL OCH ARTIKLAR/CHAPTERS AND ARTICLES

Public service vid höjd beredskap (med Erik Fichtelius). KKrVA Handlingar och tidskrift 3 2022.

"1809, 1814, 1974, 2014: Författningspolitiska vägval i Sverige och Norge", Uten sammenligning, Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget, Oslo 2020.

"Objektivitet i medier, förvaltning och forskning: ett statsvetenskapligt perspektiv", Ord och rätt, Festskrift till Hans-Gunnar Axberger. eddy ab.

"Parti är fria staters liv", i Katarina Barrling och Sören Holmberg, red., Demokratins framtid. Sveriges riksdag 2018.

"Så kan demokratin avskaffas", Liberal Debatt, 5 2018.

Medborgarna och det psykologiska försvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 1229, juni 2018

Extremist Adversaries of Democracy, in Ulrika Mörth, Charles Parker and Fredrik Bynander, eds, Bridgebuilder: A Tribute to Bengt Sundelius. Swedish Defence University, Crismart, Vol. 47, 2017, 197–206.

"Constitutional History", in Jon Pierre, ed., The Oxford Handbook of Swedish Politics, Oxford University Press, Oxford 2015, 89-102.

"Rational Politics: Commissions of Inquiry and the Referral System in Sweden", in Jon Pierre, ed., The Oxford Handbook of Swedish Politics, Oxford University Press, Oxford 2015, 650-662.

Att värna den demokratiska rättsstaten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB706, maj 2014.

Auditing Knowledge Management in Democratic Governance. Special Report. The Swedish National Audit Office, Stockholm 2014.

"Svenska politiker har fått ett sämre beslutsunderlag", Tidskriften Respons, 5, 2013.

"Åter i den grå zonen", i Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson. Iustus Förlag, Uppsala 2013, 245-253.

The Global Rescue of the Nation State. How Supreme Audit Institutions Can Improve Accountability in Democratic Governance.
Special Report. The Swedish National Audit Office, Stockholm 2013.

"Comparative government according to Herbert Tingsten", i Carsten Anckar & Dag Anckar, red., Comparisons, Regimes, Elections. Festschrift for Lauri Karvonen. Åbo Akademi University Press, Åbo 2012, 77–85.

"Etik genom konkurrens", i Torbjörn von Krogh, red., Vem granskar granskarna? Den svenska mediegranskningen 1988-2012, Stiftelsen Institutet för mediestudier, Stockholm 2012, s. 100-106.

"Maktutredningen och statsindividualismen"
Föredrag vid Timbrokonferens 25 september 2012

"Att skriva populärvetenskapligt. Erfarenheter från SNS Demokratiråd", i Magnus Jerneck och Björn Badersten, red., Kontraster och nyanser. Svensk statsvetenskap i brytningstid. Statsvetenskaplig tidskrift, 5, 2010, s. 537-551.

"Den svenska pragmatismen", i Rätt grönt. Vänbok till Lennart J. Lundqvist. Göteborg Studies in Politics, 120, Göteborgs universitet 2009.

"Medier, makt, demokrati", i Anders Raavik Jupskås, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff och Andreas Snildal, red., Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudenternas demokratiuke. Unipub, Oslo 2009.

"The Swedish Constitution of 1809", i Elisabeth Özdalga och Sune Persson, red., Contested Sovereignties. Government and Democracy in Middle Eastern and European Perspectives. Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions Vol. 19, s. 53-66.
"The Swedish 1809 constitution", Paper prepared for Conference on Contested Sovereignties Constitutional Arrangements and their Relevance for Democracy: European and Middle Eastern Perspectives, Swedish Research Institute, Istanbul/Ayvalık 28–31 May, 2009.

"Rätten och demokratin i Kelsens statslära", i Festskrift till Johan Hirschfeldt, Iustus Förlag, Uppsala 2008.

"Riksdagen som granskare", i Maria Rankka och Fredrik Segerfeldt, red. Makt: om Sveriges demokratiska underskott. Timbro 2006.

"Har medierna för lite makt? En återblick på den svenska maktutredningen", Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 1, 2005, s. 120-140. Tidigare version, SNS Medieforum 14/5 2004.

"Lokal självstyrelse: framtida forskningsperspektiv", i Per Molander och Kerstin Stigmark, red., Självsyrelse, likvärdighet, effektivitet. Riksbankens Jubileumsfond och Gidlunds förlag, 2005.

"Vad är lokal och regional självstyrelse?", i Självstyrelse på lokal och regional nivå. Perspektiv på det lokala och regionala ansvaret för framtidsfrågorna. Region Skåne och Västra Götalandsregionen, 2005.

"Har svensk demokrati påverkats av EU-medlemskapet?", i Fredrik Bystedt och Ylva Nilsson red., Tio år i EU, SNS Förlag 2005.

"Deltagandeforskningens mekanismer", i Peter Esaiasson och Anders Westholm, red. Deltagandets mekanismer, Liber, Malmö 2005.

"Den sista maktutredningen?", Nytt Norsk Tidsskrift, 4, 2003.

"Demokrati, författning och förvaltning. Aktuella problem i Sverige och EU", Synopsis, Statens kvalitets- och kompetensråd, 1, 2003.

"Det europeiska konventet och den svenska demokratin", Statsvetenskapliga förbundets årskonferens, Växjö 6-8/10 2002

"Flernivådemokratins författningspolitik: de nordiska länderna och konventet om Europas framtid", Nordiska statsvetarkongressen, Aalborg 15-17/8 2002.

"Demokrati som norm", i Årsbok 2003, Föreningen Lärare i Religionskunskap (under utgivning).

"Makten över maktstrukturerna", i Erik Albæk, Peter Munck Christiansen, Birgit Møller, red. Demokratisk set. Festskrift till Lise Togeby. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2002.

"Svensk författningspolitik", Juridisk tidskrift, 3, 2001-02.

The Democratic Audit of Sweden. Paper to seminars in St Petersburg and Mosow, 2001. [pdf]

"EU:s framtid i ett demokratiperspektiv", Internationella studier, 3, 2001

Svensk Europadebatt. Notre Europe, Etudes et Recherches, 12, december 2000.

Le débat suédois sur l'Europe. Notre Europe, Etudes et Recherches N° 12 Décembre 2000.

The European Debate in Sweden. Notre Europe, Research and Policy Paper N° 12, December 2000.

"Domstolarnas kontroll över förvaltningen", Nordiskt Administrativt Tidsskrift, 81, 2000, 353-367.

"En demokratisk och handlingskraftig rättsstat", i Festskrift till Fredrik Sterzel. Iustus Förlag, Uppsala 1999.

"Uttåget från det gemensamma", i Cilla Nergårdh & Göran Hemberg, red., Demokratin är död. Leve demokratin! Ordfront, Stockholm 1999.

"Political Institutions and Democratic Citizenship", i Morten Egeberg & Per Lægreid, red., Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen. Scandinavian University Press, Oslo 1999.

"Medieborgaren", Ord & Bild, 1999:1, s. 69-74.

"Medborgarnas ombud. Om politikernas förhållande till mediefrågorna", i Svenolof Karlsson, red. Lämlar. En bok utgivet av Åbo Underrättelser, baserad på 175 års erfarenhet, Åbo 1998.

"De mange forvetninger", AKF Nyt, 4, 1998.

"När staten sviker sitt ansvar", Företag och Samhälle, 4, 1998.

Politik, makt, demokrati. LO:s demokratiutredning, Folket styr. Stockholm 1998.

"Styrmedel i offentlig förvaltning. Ett förvaltningspolitiskt principproblem i svensk belysning". Nordiskt Administrativt Tidsskrift, 78, 1997, 308-329 (med Johan Hirschfeldt).

"Rätten att tala". Installationsföreläsning, Uppsala Universitet, november 1996.

"En konstitution för Europa", i EuropaTankar. Näringslivets EU-fakta, Svenska Paneuropaföreningen, Europeiska kommissionen, Stockholm 1997.

"Den försenade demokratin", i Bildningsgång. Natur och Kultur 75 år. Natur och Kultur, Stockholm 1997.

"The Democratic Audit of Local Government: The Swedish Case", The Journal of Behavioral and Social Sciences, 2, 1997, 89-107. With Michele Micheletti.

"Europeiskt och amerikanskt i samtida författningsutveckling", i Anders Björnsson & Peter Luthersson, red. Vändpunkter. Europa och dess omvärld efter 1989. Svenska Dagbladets förlag, Stockholm 1995.

"Journalistene som klass, journalismen som ideologi", i Terje Steen Edvardsen, red., Media og samfunnsstyring, Fagbokforlaget, Bergen 1994.

"Den pluralistiska demokratins problem", i Bertil Holmlund, red., Arbete, löner och politik: essäer tillägnade Nils Elvander, Publica, Stockholm 1994.

"Valsystemet i Frankrike, Belgien och Tyskland", Statsvetenskaplig tidskrift, 97, 1994, 23-28.

"Masskommunikationsforskningens stora uppgift", Nordicom-information, 3, 1994, s. 1-2.

"Options for economic and political reform in Sweden" (med Assar Lindbeck m.fl.), Economic Policy, 17, October 1993, 219-263.

"Finns politisk professionalism?", i C. Stolpe & K. Ståhlberg, red., Professioner, politik och förvaltning, Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, Åbo Akademi, Åbo 1992.

"Projektbericht: Demokratie und Macht in Schweden", Staatswissenschaften und Staatspraxis, 2, 1991, 218-237.

"Democracy and power in Sweden", Scandinavian Political Studies, 14, 1991, 173-191.

"Den svenska modellen under förändring". I: Finsk Tidskrift, 1990:8, 494-501. II: Finsk Tidskrift, 1990:9-10, 592-597.

"Nya värderingsmönster och demokratibegrepp: vad innebär det för föreningslivet?", Folkrörelserna: hur ser dom ut i framtiden? Civildepartementet, rapport från regeringens framtidsseminarium om folkrörelserna, Rönneberga, Lidingö, June 12, 1991.

"Konsumentmakt i den offentliga sektorn", Vidga brukarinflytandet: rapport från en konferens i Uppsala den 21 november 1990. Civildepartmentet, Ds 1991:21.

"All offentlig makt utgår från folket - vart tar den sedan vägen?", Inför 90-talet: kommunal självstyrelse och demokrati i utveckling. Civildepartementet, Ds 1990:20.

"Den svenske granskaren", Finsk Tidskrift, 1989:8-9, 464-472. Även publicerad i Politikens möjligheter.

"Demokratins läge i Norden", Juridica Lapponica, 5, Rovaniemi 1989.

"Orienteringspunkter i den grå zonen: kriterier för offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet" (med Lena Marcusson), Nordisk Administrativt Tidsskrift, 71, 1990, 286-295.

"The Study of Power and Democracy in Sweden", Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft, 3, 1989.

"Maktförskjutningar", Plan, 1989:1-2, 5-10.

"The Study of Power and Democracy in Sweden", Scandinavian Political Studies, 11, 1988, 145-158.

"Medborgarnas republik", Tiden, 75, 1983, 170-177.

"Klassidentifikation", i Partier, väljare, massmedia, Liber, Stockholm 1982.

"Väljarna i valet", Tiden, 74, 1982, 285-298.

"Attityder till invandring", i Att leva med mångfalden, Liber, Stockholm 1981.

"The government crisis in Sweden", Scandinavian Political Studies, 2, 1979, 171-178.

"Political cleavages in Sweden and Norway" (med Henry Valen), Scandinavian Political Studies, 2, 1979, 313-331.

"Valet 1976", Sveriges officiella statistik. Allmänna valen 1976, 3. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1978.

"The 1976 election: new trends in the Swedish electorate", Scandinavian Political Studies, 1, 1978, 109-121.

"Stormaktspolitik i svensk opinion 1973-1976", Internationella studier, 1978:1, 9-12.

"När de borgerliga vann" (med Bo Särlvik), Statsvetenskaplig tidskrift, 80, 1977, 79-92.

"1976 års val", Forum för samhällsdebatt, 2, 1976.

"Stormaktspolitik i svensk opinion", Internationella studier, 1975:4, 139-142.

"Valet 1973" (med Bo Särlvik), Sveriges officiella statistik. Allmänna valen 1973, 3. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1975.

"The 1973 general election in Sweden", Scandinavian Political Studies, 9, 1974, 219-228.

"Change and unreliability", Quality and Quantity, 8, 1973, 247-266.

"1973 års val", Forum för samhällsdebatt, 1973:2.

"Political orientations and participation in demonstrations among Swedish Students", European Journal of Political Research, 1, 1973, 299-316.

"Röstning i ett kårval", Statsvetenskaplig tidskrift, 77, 1973, 229-254.